Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

The Highland Council Ceilidh

16th October 2020

Tha Mòd Air-loidhne 2020 a' tighinn gu crìch. Mus tig sinn uile far-loidhne ge-tà, tha Comhairle na Gàidhealtachd agus Fèis Rois a’ toirt cuireadh dhuibh gu aon hòro-gheallaidh eile - Cèilidh na Comhairle. Bidh Cèilidh na Comhairle a’ taisbeanadh is a’ comharrachadh beartas cultar na Gàidhlig ann an Gàidhealtachd agus Eileanan na h-Alba.

Ge brith càite a bheil sibh, nach tig sibh còmhla rinn a dh’èisteachd ri ceòl traidiseanta is òrain Ghàidhlig bho air feadh na Gàidhealtachd. Tha sinn an dòchas ur faicinn gu pearsanta as t-Fhoghar sa tighinn ann an Inbhir Nis, Prìomh Bhaile na Gàidhealtachd, bhon 8–16 dhen Dàmhair. Bidh fàilte mhòr Ghàidhealach romhaibh!

The official 2020 Virtual Mòd online, which draws to a close on Friday 16th, has been a huge success with many entries submitted online from across the globe.

However, before we all log off, the Highland Council and Feis Ròis are inviting you to join them in one final fling, Cèilidh na Comhairle (Council Cèilidh/Concert) on Friday 16th at 9pm. Cèilidh na Comhairle showcases and celebrates the wealth of Gaelic culture which exists in the Highlands and Islands of Scotland.

Wherever you are, sit back, relax and enjoy Gaelic song and traditional music from across the Highlands. We hope to see you all next Autumn in person in Inverness, the Capital of the Highlands, from the 8–16 October. Bidh fàilte mhòr Ghàidhealach romhaibh!

[Printer Friendly Version]