Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

Buaidh lidir aig na Fisean air feadh na h-Alba

14th March 2011

Tha buaidh eaconamach nam fisean a' cur crr is 2m gach bliadhna, a rir aithisg a chaidh iarraidh le Iomairt na Gidhealtachd is na h-Eileanan (HIE).

Chaidh an aithisg air cur air bhog aig coinneamh Bhliadhnail Fisean nan Gidheal an diugh (Dihaoine Sultain 24) ann an Ulapul.

Tha gerr-chunntas san aithisg ir 'Buaidh Eaconamach is Sisealta nam Fisean' ag innse gu bheil 49 cosnaidhean ln-thde air a' Ghidhealtachd agus anns na h-Eileanan tro iomairt nam fisean a tha an urra ri cur an digh cel traidiseanta, fisean agus tachartasan. Tha an sgrdadh cuideachd a' dearbhadh buaidh chudromach anns na 'sgrean cugallach' far a bheil na fisean a' cur crr air cairteal a' mhillean not do thuarastail annta.

Chuir HIE an cill maoineachadh 540,000 a dh'ionnsaigh Fisean nan Gidheal san t-Sultain ann an 2009. Tha HIE agus buidhnean eile a' cur airgead-tasgaidh a-steach a leasachadh nam Fisean tron bhuidheann a chumas taic ri lonra nam fisean diofar iomairtean ra a chuir an gnomh air feadh na sgre.

Thisich a' chiad fhis ann am Barraigh trth sna 1980an agus tha 42 fisean air a bhith ann an Alba - 35 anns a' Ghidhealtachd is na h-Eileanan. Tha an fhs seo air cruthachadh iomadh cothroman cosnaidh, agus tha grunn oileanaich a ghabh pirt sna fisean a-nise ag obair mar luchd-teagaisg iad fhin.

Tha mu 13,000 duine ga a' gabhail pirt gach bliadhna ann an tachartas le taic bho Fisean nan Gidheal air feadh na h-Alba. Tha na coimhearsnachdan a bhios a' cur air digh fisean air an gluasad a chionn 's gu bheil buannachdan sisealta, ealanta agus cnanach ann dhaibh.

Tha an aithisg a' cur cudrom air grunn dhaoine ionadail a chleachd a bhith a' gabhail pirt anns na fisean tric agus a tha a nise a' tranadh no ag obair ann an obair co-cheangailte, mar Catriona Watt, a bhuannaich an fharpais 'Neach Ciil g Tradiseanta 2007' agus an seinneadair ainmeil Julie Fowlis.

Thuirt Niall Rois, Ceann Roinn Fs Choimhearsnachdan: "Tha an aithisg a' cur cudrom air na buaidhean sisealta air na coimhearsnachdan, a th'aig na 42 fisean a ghabh ite air feadh na h-Alba ann an 2008-09, a bharrachd air na buaidhean eaconamach. Tha fisean cudromach ann a bhith brosnachadh agus a' neartachadh cultar na Gidhlig air feadh na Gidhealtachd is nan Eilean, a-rir fianais bho dhaoine ann am buidhnean ionadail. Thachair grunn bhthan-obrach agus clasaichean, a' gabhail a-steach tachartasan Cilidhean air Chuairt, cuairtean thall thairis agus cuirmean-ciil."

Tha na fisean a' tabhainn luchd-cluiche tlantach airson na gnomhachasan cruthachail - aon dhen phromh roinnean ann an Alba a tha a' cumail taic ri eaconamaidh turasachd agus cothroman obrach ann an sgrean dbhlanach. Tha Fisean nan Gidheal a' cur air digh Fis Bhlas agus chaidh an ireamh de luchd-amharc a bha a' frithealadh na fise seo suas 27% an-uiridh. Bha fis na bliadhnsa air a cumail eadar 3 agus 12 Sultain.

Thuirt Ceannard Fisean nan Gidheal, Art MacCarmaig: "Cha robh a-riamh m ann nuair a bha barrachd dhaoine ga a' cluich ionnsramaidean ciil agus a' seinn rain. Tha an aithisg seo a' cur cudrom air cho soirbheachail sa tha na fisean ann a bhith a' toirt buannachdan eaconamach don Ghidhealtachd is do na h-Eileanan agus itean eile air feadh Alba, agus a tha sin gu math cudromach ri linn staid na h-eaconamaidh. Tha na buannachdan sisealta agus cnanach cuideachd uabhasach cudromach agus tha mi dhen bheachd gu bheil idh agus comas ann an cel traidiseanta ann an Alba, air fs gu mr thar na 30 bliadhnaichean a chaidh seachad. Tha mi cinnteach gur e cho soirbheachail sa tha na fisean a' phromh adhbhar airson an fhs seo tha a' cuideachadh gu mr ann a bhith a' togail aire dhaoine ri col traidiseanta agus a' daingneachadh inbhe na Gidhlig."

Fis Passion is Still Growing Across Scotland

The economic impact of the fis movement is 2m annually, according to a report for Highlands and Islands Enterprise (HIE).

The summary findings of the 'Economic and Social Impacts of the Fisean' were announced at Fisean nan Gidheal's annual general meeting in Ullapool today (Friday September 24).

The summary findings of the 'Economic and Social Impacts of the Fisean' show that 49 posts were sustained in the Highlands and Islands alone through the movement which is responsible for organising traditional music, dance festivals and events. The study also suggests a significant impact in the region's 'fragile areas', contributing earnings of over a quarter of a million pounds within them.

HIE announced three-year funding of 540,000 to Fisean nan Gidheal in September 2009 to allow the agency, along with other sources, to support the development of the popular traditional arts movement across the Highlands and Islands and further afield.

The report estimates that since the very first Fis Bharraigh in Barra in 1981, the number of fisean in Scotland has grown to 42 in 2008, of which 35 were held in the Highlands and Islands. The continuity and growth has led to many former fis students becoming tutors and providing the next generation in turn with future job opportunities.

Around 13,000 young people participate in activities supported by Fisean nan Gidheal across Scotland. Social, artistic and linguistic benefits are the prime motivations of those who organise fisean in local communities.

The report highlights that a range of local people who having been regular fis participants have progressed into training and careers, including Catriona Watt, who won the BBC Young Traditional Music award in 2007 and the acclaimed Gaelic singer Julie Fowlis.

Head of Community Growth at HIE, Neil Ross, said: "The report highlights the range of social impacts the 42 Fisean which took place across Scotland in 2008-9 had on its communities, over and above the economic impact. The evidence from contacts with local groups confirms that fisean are important in encouraging the use of the Gaelic language and generally strengthening Gaelic culture across the Highlands and Islands. It delivered a whole range of workshops and classes including Cilidh Trail events, cultural trips abroad and concerts."

The fisean provides a feedstock of talented performers for the creative industries which is one of Scotland's key sectors supporting the tourism economy and work opportunities in fragile and remote areas. The Blas Festival which is organised by Fisean nan Gidheal saw a 27 per cent increase in people attending last year compared to 2008 with an audience of 12,000. This year's Blas festival took place from 3-12 September across the Highlands.

Chief Executive of Fisean nan Gidheal, Arthur Cormack said: "There has never been a time when more young people have been skilled in playing musical instruments and singing songs. This report highlights that the fis movement has been a major success story bringing hard economic benefits to the Highlands and Islands as well as other areas across Scotland, which is important in tough economic conditions. However, the social and linguistic benefits are also extremely important and I believe that interest and ability in traditional Gaelic music in Scotland has grown exponentially over the past 30 years. I am certain the success of so many fisean throughout the land has been the main driver behind this growth and has helped enormously in raising awareness of traditional music and the Gaelic language."

[Printer Friendly Version]