Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

HIE Commits Over Half A Million Pounds To Fèisean

25th September 2009

Highlands and Islands Enterprise (HIE) is investing 540,000 to support the development of the popular traditional arts movement, Fisean, across the Highlands and Islands and further afield.

The three year funding package will offer Fisean nan Gidheal, the umbrella organisation which supports the Fisean network, the opportunity to develop a range of new activities across the region. These include the expansion of the Fis Cilidh Trails, an annual Gaelic drama summer school, events bringing families together in Gaelic language activities and a new Gaelic song-writing initiative.

HIE chair William Roe commented: "The positive impacts of the Fisean in Scotland are becoming well documented. Its social and economic benefits are enjoyed in some of our most fragile communities; it brings new skills and confidence to young people, a terrific sense of pride in the Gaelic culture of Scotland and a new sense of cultural vitality across the region. As well as supporting and promoting talent and creativity, its work attracts newcomers and returners to the Highlands and Islands.

"We are delighted to agree a new three-year funding package with Fisean nan Gidheal, as part of our support for cultural activity in strengthening Highlands and Islands communities. The new investment will build on recent successes and help further realise the full potential and benefits of the Fisean phenomenon in Scotland."

The Fisean network grew from the first Fis in Barra in the early 1980s. Its initiatives, which have brought traditional music tuition into schools, the training of new tutors in traditional music teaching skills and high profile work in the annual Blas Festival and Cilidh Trails, have ensured the establishment of local Fisean in communities across the Highlands and Islands and many other parts of Scotland.

Arthur Cormack of Fisean nan Gidheal, commented: "We are grateful that HIE is to continue investing in our work. This assistance will help us fund new initiatives as well as ensure the continuity of support that is vital to the local Fisean, both financial and human. Fisean nan Gidheal's 2009 Annual Report, to be published at the AGM in Stornoway tomorrow (25 September), reveals that our work now involves around 36,000 people as participants or audience members. The Fisean are, therefore, making a significant contribution to the creative industries and Gaelic language development across Scotland.

"With a workforce based wholly in the Highlands and Islands, our work also contributes to the area's economy. For every 1 HIE invests in the Fis movement, around another 4 is spent by Fisean nan Gidheal in the HIE area."

Fisean nan Gidheal, which supports 45 local Fisean - currently provides the equivalent of 100 jobs across Scotland annually, bringing 7m into the Scottish economy, and 6m into the economy of the Highlands and Islands in a three-year period.

HIE a' cur crr is leth millean nta ri leasachadh nam Fisean air coimhearsnachdan na Gidhealtachd 's nan Eilean

Tha Iomairt na Gidhealtachd 's Eilean (HIE) a' cur 540,000 de dh’airgead-tasgaidh a-steach a leasachadh nam Fisean air feadh na Gidhealtachd 's nan Eilean agus gu niseanta. Bheiridh an airgead-tasgaidh tr bliadhna seo cothrom do Fhisean nan Gidheal, a' bhuidhean-taic a chumas taic ri lonra nam Fisean, diofar iomairtean ra a chuir an gnomh air feadh na sgre.

Am measg nan iomairtean seo, thig leasachadh air na Cuairtean Cilidh, air sgoil shamhraidh drma, air tachartasan Gidhlig a bheireas teaghlaichean cmhla agus air nithean eile a leithid priseact a-chum rain Ghidhlig ra.

Thuirt Uilleam Roe, neach-cathrach HIE, "Tha sinn fs mothachail air buaidhean mra nam Fisean. Tha sinn a' faicinn gu bheil iad a' toirt sgilean is misneachd r do dh’igridh, a thuilleadh air mit mhr s fin-aithne Gidhealach na h-Alba agus barrachd bethalachd ri coimhearsnachdan na sgre; a' tarraing daoine air ais agus as ire don Ghidhealtachd. 'S ann a tha e air leth iongantach agus gum b' urrainn dhuinne a-nis figearan a chuir mu choinneamh de fidhir na buaidhean eaconomacadh a th' aig obair nam Fisean air a' Ghidhealtachd 's na h-Eileanan, is gu h-raidh na sgrean dbhlanach.

'S ann a tha e a' toirt dhuinne toileachas mr aontachadh r a' ruigsinn le Fisean nan Gidheal, mar phirt de phrgram-taic HIE ri cultar is e a' toirt spionnadh is neart do choimhearsnachdan na Gidhealtachd 's nan Eilean. Tha sinn an dil gun toir an t-airgead r seo leasachadh a bharrachd air comas agus buannachdan Fhisean na h-Alba."

Thisich a' chiad fhis ann am Barraigh trth sna 1980an. Tha na Fisean agus iomairtean nan lib air sgilean-ciil Gidhealach a thoirt a-steach do sgoiltean, air luchd-oide r a threnadh an sgilean ciil tradiseanta, agus leasachaidhean a leithid Fis Blas agus na Cuairtean Cilidh a thoirt gu bith. Tha Fisean ionadail a-nis air feadh na Gidhealtachd 's nan Eilean agus gu dearbha air feadh Alba.

Thuirt Art MacCarmaig aig Fisean nan Gidheal: "Tha sinn an comuinn HIE agus gu bheil an taic-airgid bhuapa a' maireachdainn. Cuiridh an t-airgead r seo ri diofar iomairtean ra agus n e cinnteach gum bi e nar comas taic, taic-airgid is taic-daoine mar an ceudna, cumail ris na Fisean ionadail. Tha Aithisg Bhliadhnail Fhisean nan Gidheal 2009, a theid foillseachadh aig a' Choinneimh Bhliadhnail, a' sealltainn gu bheil mu 36,000 neach a-nis an-ss ann gnothaichean Fhisean nan Gidheal eadar luchd-isdeachd agus an fheadhainn a tha a' gabhail pirt. Mur sin, 's urrainnear ag rdh gu bheil na Fisean nam pirt mr den ghnomhachasan cruthachail agus gu dearbha a' Ghidhlig fhin air feadh na h-Alba.

"Leis is gu bheil an luchd-obrach againn uile stidhichte air a' Ghidhealtachd agus air na h-Eilean, tha a' bhuidheann fhin a' cur gu mr ri eaconamaidh na sgre. Thathas a' meas gu bheil Fisean nan Gidheal a' cur 4 ri eaconamaidh sgre HIE mu choinneamh a h-uile 1 a tha HIE a' cosg air Fisean nan Gidheal."

Tha a' bhuidhean Fisean nan Gidheal a' cumail taic ri 45 Fisean ionadail, agus thathas a' meas gum bheil iomairtean air fad nam Fisean a' cumail an ceart uiread ri 100 cosnadh do mhuinntir na h-Alba sa bhliadhna, agus a' cur 7m nta ri eaconamaidh na dthcha thar tr bliadhna, is 6m dhen a sin a' tighinn dhan a' Ghidhealtachd.

[Printer Friendly Version]