Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

Caithness Country Music Festival On BBC ALBA

16th September 2011

Photograph of Caithness Country Music Festival On BBC ALBA

COUNTRY MUSIC RETURNS TO BBC ALBA WITH EXCLUSIVE COVERAGE FROM THE CAITHNESS COUNTRY MUSIC FESTIVAL

Country music fans will be able to tune in to performances from acclaimed music artists, as BBC ALBA brings viewers the best of the action from this year's Northern Nashville Caithness Country Music Festival.

BBC ALBA is delighted to cover the fourth annual Caithness Country Music Festival as part of its Cel Country series which has been produced for the channel by mneTV.

Cel Country from Caithness will commence on Tuesday 20 September at 9pm with weekly hour long programmes being broadcast every Tuesday over the subsequent three weeks, with repeats each following Sunday at 9pm.

The festival continued to gained world-wide support this year due to the range of national and international country music stars that performed over the Easter weekend in Halkirk.

Programme presenter, Anne Morrison will bring viewers musical highlights from this year's performances throughout the three dedicated Caithness Music Festival programmes in the Cel Country series.

Among the artists showcased are local Caithness band Slange Ava, award winning Highland band The Jacks, Irish Country Music performer Dominic Kirwan, performer Sharon Nixon from Derry, plus many international acts including Gene Watson from Texas, American country band Highway 101, Gail Davies and Ron Williams both from Nashville Tennessee and Canadian band South Mountain.

In addition to the live music coverage, Anne Morrison travels to Texas to gain first-hand experience about the traditional country music scene that exists there, as well as joining record producer Justin Trevino in the studio. Anne is also treated to an exclusive acoustic performance from Landon Dodd, one of the rising stars in the Texas dancehall scene and spends time with veteran performer Tony Booth.

BBC ALBA's Cel Country series will also feature three dedicated programmes covering the Kelso Country and Western Music Festival being broadcast at 9pm on Tuesday 11 and 25 October and 1 November, with repeats also being shown each following Sunday at 9pm.

Photo
Irish Country Music performer Dominic Kirwan.

BBC ALBA is available on the following platforms:
Freeview 8
Virgin Media 188
Sky 168
Freesat 110
Live on BBC iPlayer
10 hours of content per week is also available to view on demand via the BBC PC iPlayer and the BBC iPlayer on Virgin Media

FIOS-NAIDHEACHD
(Foillsichte s leth BBC ALBA)

CEL DTHCHAIL A' TILLEADH GU BBC ALBA A-MHIN
BHO FHIS CEL DTHCHAIL GHALLAIBH
Bidh luchd-leanmhainn cel dthchail comasach luchd-seinn ainmeil a chluinntinn is BBC ALBA a' tabhann do luchd-amhairc blasad de fhis na bliadhna seo bho Fhis Nashville a' Chinn a Tuath ann an Gallaibh.

Tha BBC ALBA air leth toilichte Fis Cel Dthchail Ghallaibh a chraoladh mar phirt den t-sreath Cel Dthchail a chaidh a riochdachadh dhan t-seanail le mneTV.

Tisichidh Cel Dthchail Gallaibh Dimirt 20 Sultain aig 9f agus bidh prgram uair a thde a dh'fhaid air a chraoladh gach Dimirt thar nan tr seachdainean a leanas, agus thid an ath-chraoladh gach feasgar Sbaid an didh sin aig 9f.

Lean an fhis oirre a' faighinn taic bho air feadh an t-saoghail mar thoradh air na rionnagan cel dthchail, niseanta agus eadar-niseanta a ghabh pirt innte thar deireadh sheachdain na Cisge ann an Hacraig.

Bheir Anna Mhoireasdan, neach-aithris a' phrgraim, taghadh de na nithean as fherr bho fhis na bliadhna seo do luchd-amhairc sna tr prgraman bho Fhis Ciil Ghallaibh san t-sreath Cel Dthchail.

Am measg an luchd-ciil a chithear, bidh Slange Ava cmhlan a bhuineas do Ghallaibh, an cmhlan Gidhealach The Jacks a tha air duaisean a chosnadh, an seinneadair cel dthchail irinn Dominic Kirwan, Sharon Nixon Doire, agus mran eile de luchd-com-pirt eadar-niseanta leithid Gene Watson Texas, an cmhlan cel dthchail Aimearagaidh Highway 101, Gail Davies agus Ron Williams a tha le chile bho Nashville Tennessee agus an cmhlan Canidianach South Mountain.

A thuilleadh air a' chel bhon fhis, tha Anna Mhoireasdan a' dol gu Texas gus am faigh i elas air suidheachadh a' chiil dthchail traidiseanta ann an sin, cho math ri greis a chur seachad san stiideo cmhla ris an riochdaire clir Justin Trevino. Tha Anna cuideachd a' faighinn blas dhi fhin den chel acustaig aig Landon Dodd, aon de na rionnagan ra sna tallachan-dannsa ann an Texas agus tha i a' cur seachad beagan ine cmhla ri Tony Booth a tha air a bhith na fhear-cluiche o chionn fhada.

Anns an t-sreath de Chel Dthchail chithear cuideachd tr prgraman a tha a' diligeadh gu snraichte ri Fis Cel Dthchail Chealsach a bhios air a chraoladh aig 9f air Dimirt 11 agus 25 Dmhair agus 1 Samhain, agus air ath-chraoladh gach Sbaid an didh sin aig 9f.
DEIREADH
Dealbh: Seinneadair Eirinneach Dominic Kirwan

Airson tuilleadh fiosrachaidh no ma tha sibh airson dreachd Ghidhlig den fhios-naidheachd seo fhaighinn, cuiribh fios gu Lorna Gardner aig Media House air 0141 220 6040 no cuiribh post-dealain gu lorna[AT]mediahouse.co.uk.

Fios do luchd-naidheachd:

Tha BBC ALBA ri fhaotainn sna modhan a leanas:

. Freeview 8
. Virgin Media 188
. Sky 168
. Freesat 110
. Be air BBC iPlayer
. 10 uairean de shusbaint gach seachdain cuideachd ri fhaicinn air BBC PC iPlayer agus air BBC iPlayer air Virgin Media.

Tha BBC ALBA air a ruith le MG ALBA ann an co-bhanntachd ris a' BhBC. Is e MG ALBA an t-ainm fo bheil Seirbheis nam Meadhanan Gidhlig (Gaelic Media Service) ag obair. Faigh a-mach tuilleadh mu MG ALBA agus an co-bhanntachd aig www.mgalba.com no tadhal air www.bbcalba.co.uk airson fiosrachadh mu chlran agus phrgraman.

[Printer Friendly Version]