Caithness Map :: Links to Site Map Great value Unlimited Broadband from an award winning provider  

 

Minister Visits Gaelic Drama Summer School

3rd July 2008

Photograph of Minister Visits Gaelic Drama Summer School

The Minister for Europe, External Affairs and Culture, Linda Fabiani, this week visited a new initiative aimed at offering young Gaelic speakers an opportunity to learn professional theatre skills.

The Sgoil Shamhraidh Dhrma is being run by Fisean nan Gidheal with support from Eden Court Theatre and Theatre Hebrides. While visiting the Sgoil, which is taking place in Portree until 11 July, the Minister announced a funding boost for another Fisean nan Gidheal drama initiative, Meanbh-chuileag. An additional 25,000 is to be made available by the Scottish Government to assist the work of the group in introducing Gaelic language and culture to schools throughout Scotland.

20 young Gaelic-speaking actors are attending the Sgoil, from almost every corner of Scotland. The participants are receiving training in a wide range of skills from drama tutors who are experts in their respective fields.

The Sgoil is under the artistic direction of Dennis Cahill, from the Loose Moose Theatre in Calgary, Canada, and among the other tutors are Ruairidh Nicolson, Catrona Lexy Campbell and Gilleasbuig Ferguson. Classes include voice skills, movement, acting and creative skills, and a technical stream, dealing with stage management, lighting and sound is running concurrently with the drama side.

Dougie Beck, the coordinator of the Sgoil, hopes that the Sgoil will encourage both drama skills and a desire to progress with drama to higher levels: "Since the Uist drama schools of the 80s and 90s young people with Gaelic haven't had many opportunities to receive drama training at this kind of level. The Uist projects, under the direction of Priseact nan Ealan, were very successful and the people who were involved in them are still very much a part of the Gaelic drama and media scene. This is an exciting time for Gaelic drama - the new digital channel is on the horizon and there is no doubt that there will be more and more job opportunities for young Gaelic-speaking actors, and we want them to be ready to grab any opportunity that comes their way."

The Sgoil has received generous funding, meaning that participants are not required to contribute anything towards costs. Financial support has been received from Highlands & Islands Enterprise, Comunn na Gidhlig, Brd na Gidhlig, The Highland Council and the Scottish Arts Council, with additional support from Eden Court Theatre.

Fisean nan Gidheal Chief Executive, Arthur Cormack, commented: "We are very excited to have been able to get the Gaelic Drama Summer School up and running again. We have become more and more involved in the development of drama which is an important artform in terms of the use of the Gaelic language. Such activity is obviously complementary to the core work we do of supporting Gaelic music Fisean and the musical education work we do in schools. The additional funding from the Scottish Government for Meanbh-Chuileag will allow us to expand the drama work we have been able to do in schools which should be an essential component of Gaelic-medium education and also an introduction to the language for pupils in non-Gaelic schools."

Everyone at the Sgoil is working towards a night of drama at 7.30pm on Thursday 10 July in ros, Portree, which will be open to the public. More information can be found at www.feisean.org and tickets for the event at ros can be bought by calling 01478 613649.

Ministear a' tadhal air Sgoil Shamhraidh Dhrma Gidhlig
Thadhail am Ministear airson na Roinn Erpa, Cisean Taobh a-Muigh agus Cultar, Linda Fabiani air iomairt r a tha airson sgilean thatar proifeasanta ionnsachadh do Ghidheil ga.

Tha an Sgoil Shamhraidh Dhrma air a ruith le Fisean nan Gidheal le taic bho bhuidhnean eile, nam measg Taigh-cluiche Eden Court agus Theatre Hebrides. Fhad 'sa a bha i a' tadhal air an Sgoil Shamhraidh, a tha a' ruith gu 11 Iuchar ann am Port Rgh, thug am Ministear seachad taic-airgid do dh'omairt drma eile aig Fisean nan Gidheal, Meanbh-Chuileag. Bidh 25,000 a bharrachd a' tighinn bho Riaghaltas na h-Alba airson taic a chumail ri obair na buidhne ann a bhith a' toirt blasad de chultar na Gidhlig do sgoiltean air feadh Alba.

Tha fichead cleasaiche g eadar 14 agus 18 bliadhna a dh'aois aig an Sgoil Shamhraidh fad na cola-deug, agus iad s gach cernaidh den dthaich. Gheibh na com-pirtichean tranadh ann an taghadh farsaing de sgilean eadar-dhealaichte bho shr-elaichean anns na roinnean aca.

'S ann fo stiir Dennis Cahill, stiiriche-ealain a' chompanaidh thatar Loose Moose ann an Calgarraidh, Canada, a tha an crsa, agus am measg an luchd-teagaisg eile a tha an-ss tha Ruairidh MacNeacail, Catrona Lexy Chaimbeul, agus Gilleasbuig Fearghasdan. Am measg nan clasaichean a chumail bidh sgilean gutha, gluasad, sgrobhadh cruthachail agus cleasachd agus thid crsa fa leth a chumail aig an aon m ann an sgilean teicnigeach, leithid mar a limhsichear solais, fuaim agus rianachd rd-rlair.

Tha Dougie Beck, co-rdanaiche na Sgoile, an dchas gum brosnaichear an d chuid sgilean drma igridh agus an cuid misneachd a dhol an ss ann am barrachd thatar anns an fhad-ine: "Bhon a sguir na sgoiltean drma a b' bhaist a bhith air an cumail ann an Uibhist anns na 80an agus na 90an, air an ruith le Priseact nan Ealan, chan eil mran chothroman tranaidh aig for rd-re air a bhith ann do dhaoine ga le Gidhlig. Bha na sgoiltean sin air leth soirbheachail agus na daoine a bha ann mar oileanaich fhathast gu mr am follais ann an saoghal na drma agus nam meadhanan Gidhlig. 'S e m dchasach a tha seo a thaobh drma na Gidhlig - tha an t-seanail r air faire agus thathar a' sileachadh gu bheil trr chosnaidhean gu bhith ann a dh'aithghearr do dhaoine ga le Gidhlig agus tha sinne airson danamh cinnteach gu bheil iad deiseil airson airson gach cothrom a thig nan rathad a ghlacadh."

Chan eil aig na com-pirtichean ri cil a phigheadh mu choinneamh cosgaisean na Sgoile, leis gu bheil maoineachadh uabhasach fallain air tighinn bho Iomairt na Gidhealtachd is nan Eilean, Comunn na Gidhlig, Brd na Gidhlig, Comhairle na Gidhealtachd agus Comhairle Ealain na h-Alba, le taic eile bho Thaigh-cluiche Eden Court.

Thuirt Ceannard Fisean nan Gidheal, Art MacCarmaig: "Tha sinn air leth toilichte gu bheil e air a bhith comasach dhuinn an Sgoil Shamhraidh Dhrma ath-stidheachadh. Tha Fisean nan Gidheal air a bhith an-ss barrachd is barrachd ann an leasachaidhean drma Gidhlig, agus tha drma cudromach a thaobh cleachdadh na Gidhlig. Tha seo a' toirt taic dhan obair anns a bheil sinn air a bhith an-ss bho ths, a' cumail taic ri Fisean agus obair chiil anns na sgoiltean. Bheireadh an taic a bharrachd bho Riaghaltas na h-Alba cothrom do Mheanbh-Chuileag mran a bharrachd a dhanamh a thaobh drma anns na sgoiltean a bu chir a bhith na pirt gu math cudromach de dh'fhoghlam tro mheadhan na Gidhlig agus mar chothrom blasad Gidhlig a thoirt do sgoilearan nach eil ann am foghlam tro mheadhan na Gidhlig."

'S ann a dh'ionnsaigh oidhche mhr de dhrma aig 7.30f, Diardaoin 10 Iuchar ann an ros, Port Rgh, a bhios na cleasaichean ag obair, agus bidh seo fosgailte dhan mhr-shluagh. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun tachartas seo aig www.feisean.org agus tiocaidean air 01478 613649.

[Printer Friendly Version]